ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ на решението за автентикация на Йеттел България ЕАД

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Сигурността и правилното използване на личните данни са от изключително значение както за нашите потребители, така и за Yettel.. Затова за нас е важно потребителите ни да разбират защо и как обработваме тяхната лична информация във връзка с използването на Решението.
Настоящата Политика за поверителност не регламентира права и задължения, а има за цел да обясни на потребителите на Решението какви лични данни обработваме, защо и как го правим, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица. Също така, с нея се предоставя информация за правата, които потребителите имат във връзка с обработването на лични данни от Yettel..
Тази Политика за поверителност се прилага единствено във връзка с данните, които обработваме при и по повод използването на Решението. Те не се отнася за останалите случаи, при които Yettel. обработва лични данни, които са предмет на съответните политики, публикувани на www.yettel.bg/privacy .
С цел по-голяма яснота и за удобство на потребителите на Решението, на определени места в тази Политика за поверителност са посочени примери, които илюстрират защо и/или как Yettel. обработва личните данни. Тези примери не са изчерпателни.

2. ДЕФИНИЦИИ

2.1 Решение
Означава решението за идентификация на Йеттел България ЕАД, достъпно на https://id.yettel.bg , което позволява лесна, сигурна и безпроблемна автентикация (вход) в дигиталните услуги на Yettel. или на негови Партньори.

2.2 Yettel
Йеттел България ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1766, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6. В настоящата Политика за поверителност, използването на местоименията „Ние“, „Нас“ или „Нашите“ също ще означава Йеттел България ЕАД.

2.3 Потребител
Лице, което има създаден профил (акаунт) в Решението.

2.4 Лични данни
На практика, това е всяка информация, която идентифицира конкретно физическо лице или която се отнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко.

Типовете лични данни, които Yettel. обработва съгласно настоящата Политика за поверителност, са посочени по-долу.

2.5 Дигитална услуга
Означава уеб-сайт, приложение или друга услуга на информационното общество, за достъпа и ползването до която се изисква създаването на потребителски профил и съответно автентикация.

Примери:
Дигитални услуги на Yettel. са:
мобилното приложение Yettel.;
уеб-порталът my.yettel.bg;
бизнес порталът business.yettel.bg.

2.6 Партньор
Трето лице, което е приело да ползва Решението като механизъм за автентикация в негови дигитални услуги.

3. КАКВИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ

3.1 Данни за профила в Решението
Това е информацията, която е необходима за създаването на профил (акаунт) в Решението, който е нужен за неговото ползване.
Виж данните:

Мобилен номер (MSISDN);
(Доп. на 11.03.2020 година) имейл адрес;
Еднократна парола за достъп (one-time-pin);
Потребителска парола (хеширана);
Идентификатор за потребителя в Решението.

3.2 Данни за потребител на електронни съобщителни услуги
В случай че даден потребител е регистрирал профил с MSISDN, за който Yettel. предоставя електронни съобщителни услуги, Yettel. ще обработи и определена информация за потребителя като потребител на електронни съобщителни услуги. Обработката на тези данни има за цел да гарантира високо ниво на информационна сигурност при осъществяване на достъп до информацията и/или функционалностите в дигиталните услуги на Yettel., които използват Решението за целите на автентикация на потребителите.
Пример:
Единен граждански номер (ЕГН), ако MSISDN е на частен клиент;
Клиентски номер;
Статус.

3.3 Настройки на профила
Това са данни за настройките на профила на даден потребител, които отразяват избора на определени параметри или функционалности или които се прилагат по подразбиране (by default), ако потребителят не е направил избор.
Примери:
Такива данни са настройките за функционалността „запомни ме“, промяната на пароли и др.

3.4 Данни за ползването на Решението
Това са автоматично генерирани данни, които съдържат информация за това как потребителите използват Решението.
Примери:br Такива данни са:br Дата и час на неуспешните и успешните опити за влизане на даден потребител;
Дигитална услуга, в която е влязъл даден потребител или в който е направил неуспешен опит за влизане;
Браузър, през който даден потребител е влязъл или е направил неуспешен опит за влизане;

4. КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

При и по повод създаването на профил в Решението и неговото ползване, Yettel. събира данни за потребителите по различни начини. В повечето случаи получаваме информация директно от тях. Определени данни се генерират автоматично, когато потребителите използват Решението (напр. когато се автентикират в дадена дигитална услуга), а понякога данните са предоставяни на Yettel. от трети лица.

Прочети повече:
Събираме данни директно от потребителите:
При създаването на профил в Решението и при влизане в него;
При промяна на потребителска парола;
При комуникация с потребителите във връзка с Решението.
Автоматично генерирани са:
Данните за настройките, които се задават по подразбиране, в случай че потребителите не са ги задали/променили;
Данните за потребител на електронни съобщителни услуги;
Данните за ползване на Решението.
Получаваме данни от трети лица:
Когато потребителите се автентикират чрез Решението или когато комуникират с Партньори във връзка с Решението, получаваме данни от тях;
Когато компетентни органи упражняват своите правомощия, получаваме данни от тях.

5. КАК И ЗАЩО ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Yettel. използва личните данни най-вече, за да предоставя възможност на потребителите да осъществяват достъп до Приложението и да го ползват. Наричаме този тип обработка на данни „обработка за целите на изпълнението на договор“.
В допълнение, Yettel. обработва данни и за цели, дефинирани като „законен интерес“. В такива случаи основно се касае за обработка на данни, която се осъществява с цел да разберем как потребителите използват Решението, което пък ни дава възможност да отстраняваме грешки или проблеми в него, както и да оптимизираме и подобряваме неговия дизайн и функционалности.
Разбира се, съществуват и случаи, при които сме длъжни да обработваме лични данни на потребителите, за да изпълним задължения, произтичащи от нормативен акт. За определени операции по обработка на лични данни на потребители на Решението може да поискаме тяхното изрично съгласие.
Важно е да посочим, че Yettel. не извършва дейности по автоматизирано вземане на решения, базирани на профилиране на поребителите, което поражда правни последствия за потребителите или по подобен начин ги засяга в значителна степен.

5.1 Обработка за целите на изпълнението на договор
По-голямата част от операциите по обработка на данни имат за цел да предоставим на потребителите възможността да се регистрират в Решението и да могат да го ползват пълноценно, като го използват за автентикация в дигиталните услуги на Yettel. и неговите партньори.
(Доп. на 11.03.2020 година) Например, когато имате профил в Решението и искате да се възползвате от Single-Sign-On функционалността, която Ви позволява да влизате в други дигитални услуги сигурно и лесно, без да се налага да се автентикирате всеки път, трябва да ни предоставите основна информация, а ние да я верифицираме (напр. чрез изпращане на еднократна парола по СМС или по мейл) и да създадем идентификатор, който да споделим с дигиталната услуга, в която искате да влезете чрез Решението. Тези стъпки изискват да обработим данни, отнасящи се за Вас.

5.2 Законен интерес
За да осигуряваме и подобряваме надеждността, функционалностите, дизайна и информационната сигурност на Решението, обработваме лични данни на потребителите въз основа на нашия законен интерес.
Обработваме данни, за да подобряваме обслужването на потребителите.
За нас е важно да осигуряваме бързо, удобно и ефективно съдействие на потребителите, в случай че те открият проблем с Решението. Осигуряването на качеството качеството на обслужването на потребителите е от изключително важно значение за подобряване на процесите в Yettel. и отговаряне на клиентските очаквания и нужди. Обработваме данни, за да поддържаме информационната и мрежовата сигурност.
В Yettel. сме ангажирани да осигурим конфиденциалността, цялостността и достъпността на нашите продукти и услуги, както и на информацията, касаеща потребителите. По тази причини предприемаме мерки, имащи за цел да предотвратяват или да установяват опити за атака, и/или за нерегламентиран достъп до Решението и дигиталните услуги на Yettel. и неговите партньори. Съхраняваме и записи (логове), до които има силно ограничен достъп и които се използват само, когато е нужно да разследваме потенциални инциденти по сигурността.
Обработваме данни, за да подобряваме Решението и за да повишаваме удовлетвореността на неговите потребители.
За да разберем как потребителите достъпват и ползват Решението и да идентифицираме как може да подобрим неговия дизайн и/или функционалности, използваме и анализираме данни, отнасящи се за тях. Това включва и предприемането на превантивни мерки, за да гарантираме надежността на Решението. В тези случаи данните се обработват в обобщен (агрегиран) вид, който не позволява идентификацията на даден потребител.
Обработваме лични данни, когато това е необходимо за уреждането на правни спорове.
Понякога, за да упражни свои права или законни интереси, е възможно да се наложи Yettel. да обработи лични данни на определени потребители на Решението, за да отправи извънсъдебна претенция или да заведе дело срещу:
трети лица, от които Yettel. е получило лични данни за съответните потребители в съответствие с настоящата Политика за поверителност; или
трети лица, на които Yettel. е разкрило лични данни за съответните потребители в съответствие с настоящата Политика за поверителност.
Съответно, възможно горепосочените лица, а и самите потребители, да отправят извънсъдебна претенция или да заведат дело срещу Yettel.. В такива случаи е възможно да се наложи Yettel. да обработи лични данни на определени потребители, за да може да бъде организирана и проведена защитата по съответната претенция или дело (по този начин Yettel. цели да се предпази от неправомерни посегателства срещу своето имущество и/или репутация).
Видът и обемът на обработваните лични данни зависят от естеството на отправените извънсъдебни претенции или заведените дела.
Примери:
Потребител претендира, че не е влизал в дадена дигитална услуга чрез Решението. Това налага Yettel. да извърши вътрешна проверка по случая, за да се установи основателността на претенцията на потребителя, както и да представи необходимите доказателства;
Компетентен орган, на когото Yettel. е отказало да представи данни за потребител, санкционира Yettel. и Yettel. оспорва по съдебен път наложената санкция, което налага обработка на личните данни за съответния потребител и предоставянето на доказателства пред съответния съд.

5.3 Изпълнение на задължения, произтичащи от нормативен акт
В определени случаи приложимото национално и европейско законодателство изисква от Yettel. да обработва лични данни за потребителите за определени цели, по определен начин и/или за определен срок. По-долу са посочени основните случаи, при които Yettel. обработва лични данни, за да изпълни свои нормативни задължения. Обработваме лични данни, когато съгласно приложимото законодателство сме длъжни да предоставяме информация на компетентни органи.
При наличието на установени със закон условия и при спазване на предвидения ред, личните данни, обработвани от Yettel., следва да бъдат предоставяни на компетентните органи.
Например, съгласно Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), при искане от съд, прокурор или разследващ орган, Yettel. е длъжно да предостави намиращи се у него книжа или данни, които имат значение за съответното дело. Възможно е изисканите книжа или данни да съдържат лични данни за потребителите на Решението.
Обработваме лични данни на потребителите, когато съгласно приложимото законодателство сме длъжни да оказваме съдействие на компетентни държавни и/или общински органи при извършването на проверки от тях.
Осъществяваната от Yettel. търговска дейност е обект на контрол от страна на различни държавни и общински органи – напр. Комисия за регулиране на съобщенията (КРС), Комисия за защита на потребителите (КЗП), Комисия за защита на личните данни и други. В хода на осъществяване на този контрол тези органи разполагат с правомощието да извършват проверки, както и да изискват от Yettel. да предоставя намиращи се у него документи и информация. Възможно е в такива изискани документи и информация да съдържат лични данни на потребителите на Решението.
Например, при постъпил сигнал или жалба на потребител КРС, КЗП и КЗЛД разполагат с правомощието да изискат от Yettel. да предостави относими към случая документи и информация, които може да съдържат данни за даден потребител на Решението.
Обработваме лични данни, за да изпълняваме задължения, произтичащи от счетоводното и данъчното законодателство.
Данъчното и счетоводното законодателство в Република България изискват от Yettel. да съставя определена счетоводна и търговска информация, включително да съхранява за определен срок тази информация, както и всякакви други сведения и документи от значение за данъчното облагане. При изпълнение на това задължение съответната информация и документи, които съдържат и лични данни на потребителите, се съхраняват от Yettel. за срокове, предвидени в съответните закони. Тези срокове са с голяма продължителност (например документите за данъчно-осигурителен контрол, следва да се съхраняват за срок от единадесет години).

6. КАТЕГОРИИ ЛИЦА, НА КОИТО РАЗКРИВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

6.1 Обработващи лични данни
Обработващите лични данни са лица, които обработват лични данни от името и по възлагане на Yettel. въз основа на писмено споразумение. Те нямат право да обработват предоставените им лични данни за цели, различни от изпълнението на работата, която им е възложена от Yettel.. Обработващите са длъжни да спазват всички инструкции на Yettel..
Прочети повече:
Yettel. предприема необходимите мерки, за да осигури, че ангажираните обработващи спазват стриктно законодателството за защита на личните данни и инструкциите на Yettel., както и че същите са предприели подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.
Пример за обработващи лични данни са доставчиците на услуги по внедряване и/или поддръжка на информационни системи, които понякога е необходимо да достъпят лични данни, които се обработват в съответните системи, за целите на достъпа до и функционирането на Решението.

6.2 Партньори
За да може да потребителите да ползват Решението за автентикация в дигитални услуги на трети лица, Yettel. сключва договори с тях (партньори). Във връзка с това е необходимо на съответните Партньори да бъдат предоставяни лични данни на потребителите, посредством което се осъществява процеса на автентикация.

6.3 Компетентни органи
Предоставянето на данни на компетентни органи е описано по-горе.

6.4 Трети лица във връзка с преобразуване (напр. сливане или вливане) или прехвърляне на предприятие
В случай на преобразуване на Yettel., както и в случай на прехвърляне на активи в съответствие с приложимото законодателство, е възможно личните данни на потребителите да бъдат предоставени на трето лице – правоприемник.

7. КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Yettel. съхранява личните данни на потребителите толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в тази Политика за поверителност, или за да бъдат спазени изисквания на законодателството.
По всяко време потребителите могат да поискат да изтрият своите профили в Решението, в който случай ще бъдат изтрити и всички лични данни, за които Yettel. няма друго основание за тяхното последващо съхранение.

Прочети повече:
След изтичане на сроковете за обработка на лични данни, същите се анонимизират или се изтриват/унищожават, освен ако:
са необходими за висящо съдебно, арбитражно, административно или изпълнително производство, или при постъпила жалба от съответния потребител, която следва да бъде разгледана от Yettel.; или
съответният потребител е упражнил правото си да поиска ограничаване на обработването на лични данни, отнасящи се за него/нея.
Yettel. полага усилия, за да осигури, че обработваните лични данни за потребителите се актуализират (и при необходимост се коригират), както и че не се съхраняват данни, които не са необходими за постигане на целите, описани по-горе.

8. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Изграждането и запазването на доверие между нас и потребителите е основен стратегически приоритет за Yettel.. Ето защо, защитата на нашите системи и личните данни е от първостепенно значение, както за нашите потребители, така и за Yettel.. Наша основна цел е да потребителите се чувстват в „сигурни ръце“, когато ползват продуктите и услугите на Yettel.. В съответствие с изискванията на действащото законодателство и добрите практики, Yettel. предприема необходимите технически и организационни мерки, за да бъдат личните данни на потребителите в безопасност.

Прочети повече:
След изтичане на сроковете за обработка на лични данни, същите се анонимизират или се изтриват/унищожават, освен ако:
са необходими за висящо съдебно, арбитражно, административно или изпълнително производство, или при постъпила жалба от съответния потребител, която следва да бъде разгледана от Yettel.; или
съответният потребител е упражнил правото си да поиска ограничаване на обработването на лични данни, отнасящи се за него/нея.
Yettel. полага усилия, за да осигури, че обработваните лични данни за потребителите се актуализират (и при необходимост се коригират), както и че не се съхраняват данни, които не са необходими за постигане на целите, описани по-горе.
За да осигури защита на личните данни на потребителите Yettel. използва съвременни технологии, съчетани с безкомпромисно управление на контролите за сигурност. Нашата рамка се основава на едни от най-популярните стандарти за сигурност (ISO27001:2013 и др).
За да бъде осигурена максимално защитата на данните, в Yettel. са приети множество политики, които регламентират обработката на данни. Прилагат се и разнообразни механизми (криптиране, анонимизация, псевдонимизация и др.) както по отношение на „данните в движение“ (data in transit) така и за „данните в покой“ (data at rest). В Yettel. има назначено длъжностно лице по защита на данните и специализирани отдели които се грижат за сигурността на информацията и защита от измами. Те подпомагат процесите за опазване и обезпечаване сигурността на личните данни, както и наблюдават за тяхното спазване.

9. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

9.1 Обща информация за правата на физическите лица
Yettel. предприема действия по искане на физическо лице да упражни право по настоящия раздел, само ако е в състояние да идентифицира съответното лице. Прочети повече:
Възможност да упражняват правата си по настоящия раздел имат само лице, които могат да бъдат идентифицирани от Yettel..
Ако целите, за които Yettel. обработва лични данни не изискват или вече не изискват идентифициране на дадено физическо лице, Yettel. няма задължение да поддържа, да се сдобие или да обработи допълнителна информация, за да идентифицира лицето с единствената цел да предприеме действия въз основа на искане на това лице.
Yettel. уведомява физическите лица за предприетите действия в срок до един месец от получаване на искане по този раздел, като в определени случаи този срок може да бъде удължен с още до два месеца.
Прочети повече:
Yettel. предоставя на физическите лица информация относно действията, предприети във връзка с техните искания за упражняване на права по настоящия раздел без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Yettel. информира съответното лице за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето.
При отказ да бъде изпълнено искане, Yettel. уведомява съответните физически лица за техните права.
Прочети повече:
Ако Yettel. не предприеме действия по искането на дадено физическо лице, Yettel. го уведомява без забавяне и най-късно в срок от един месец от получаване на искането за причините да не предприеме действия, както и за възможността за подаване на жалба до Комисия за защита на личните данни и търсене на защита по съдебен ред. В определени случаи Yettel. може да иска допълнителна информация за потвърждаване на самоличността на физическите лица.
Прочети повече:
В случай че Yettel. има основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане по този раздел, Yettel. може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на лицето.
Действията, предприети от Yettel. при и по повод подадени искания за упражняване на права по този раздел, са напълно безплатни за лицата, освен ако исканията им са явно неоснователни или прекомерни.
Прочети повече:
Действията, които Yettel. предприема при и по повод упражняването на правата на потребителите, са напълно безплатни. Когато искането на дадено лице е явно неоснователно или прекомерно (например поради своята повторяемост), Yettel. има право, по свое усмотрение: (а) да откаже да изпълни искането; или (б) да изиска заплащането на разумна такса, определена на база на административните разходи, необходими за предоставяне на исканата информация или за предприемането на исканите действия.

9.2 Потребителите имат право на достъп до личните данни, отнасящи се за тях.
Потребителите имат право да получат от Yettel. информация дали се обработват лични данни, свързани с тях. Ако това е така, потребителите имат право да получат достъп до съответните данни.

9.3 Потребителите имат право да изискат коригиране на личните данни, отнасящи се за тях, когато същите са неточни или неактуални.

9.4 В определени случаи потребителите имат право да изискат изтриване на личните данни, отнасящи се за тях.

Прочети повече:
Потребителите имат правото да поискат от Yettel. изтриване на свързаните с тях лични данни, в следните случаи:
личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани;
потребителят е оттеглил своето съгласие, върху което се основава обработването на лични данни, и няма друго правно основание за обработването на същите;< потребителят е възразил срещу обработването на лични данни, което се основа на законен интерес на Yettel., освен ако има други законни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на потребителя, или обработването на данни е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
потребителят е възразил срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг и няма други законни основания за обработването на тези данни;
личните данни, отнасящи се за съответния потребител, са били обработвани незаконосъобразно;
личните данни трябва да бъдат изтрити от Yettel. с оглед спазването на правно задължение, произтичащо от правото на Република България или от правото на Европейския съюз.

9.5 В определени случаи потребителите имат право да искат ограничаване на обработването на лични данни, отнасящи се за тях.

Прочети повече:
Потребителите имат правото да поискат от Yettel. да ограничи обработването на свързаните с тях лични данни, в следните случаи:
точността на личните данни се оспорва от потребителя, за срок, който позволява на Yettel. да провери точността на личните данни;
обработването е неправомерно, но потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
Yettel. не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
потребителят е възразил срещу обработване на лични данни, основано на законен интерес на Yettel., в очакване на проверка дали законните основания на Yettel. имат преимущество пред интересите на Yettel..

9.6 В определени случаи потребителите имат право на преносимост на лични данни, отнасящи се за тях.

Прочети повече:
Потребителите имат право да получат от Yettel. личните данните, които са предоставени от тях, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене форма, както и да прехвърлят тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Yettel., доколкото:
Yettel. обработва тези данни за целите на сключване или изпълнение на договор с потребителя, или въз основа на дадено съгласие от последния; и
обработването на съответните данни се извършва по автоматизиран начин.
Потребителите имат право да поискат от Yettel. да прехвърли личните им данни директно на друг администратор, когато това е технически осъществимо.

9.7 В определени случаи потребителите имат право на възражение срещу обработването на лични данни, отнасящи се за тях.
Прочети повече:
Потребителите имат право, по всяко време и на основания, свързани с тяхната конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до тях, когато Yettel. обработва техните данни за защита на свои законни интереси.

9.8 Потребителите имат право на жалба до надзорен орган за защита на личните данни.
Прочети повече:
Потребителите имат право да подават жалби или сигнали до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), в случай че според тях Yettel. нарушава законодателството за защита на личните данни. Инструкции за подаването на жалби са публикувани на уеб-сайта на КЗЛД: www.cpdp.bg
Потребителите могат да подават жалби и пред други надзорни органи на територията на Европейския съюз, съгласно предвиденото в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

10. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЗКА С YETTEL

Йеттел България ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1766, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6, е администраторът на лични данни, които се обработват в настоящата Политика за личните данни.
За въпроси и запитвания относно обработката на лични данни може да се обръщате към нашия Център за обслужване на клиенти. Информацията за контакт с Центъра за обслужване на клиенти е публикувана на следната страница: www.yettel.bg
Центърът за обслужване на клиенти на Yettel. може да Ви помогне да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните.

11. АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Тази Политика за поверителност е актуална към 11.03.2020 година.
Настоящата Политика за поверителност може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на Yettel., на потребителите или на компетентен орган (напр. Комисията за защита на личните данни).
Yettel. се стреми да информира потребителите на Решението за измененията или допълненията на тази Политика за поверителност в срок не по-кратък отпоне 7 (седем) дни преди влизането им в сила, като изпраща съобщение до номера, който е използван за регистрация в Решението.
Препоръчително е потребителите периодично да проверяват най-актуалната версия на тази Политика за поверителност, която е публикувана на www.yettel.bg/privacy

За какво ми е необходим Yettel. профил?

За да получиш достъп до дигиталните ни канали - мобилното приложение Yettel. и уеб портала Yettel., онлайн магазина „Купи онлайн“, Бизнес портала и някои партньорски дигитални услуги като Nickelodeon. С един профил имаш достъп до всички тях.

Как да си създам Yettel. профил?

Потърси бутона за Вход в някой от Дигиталните ни канали и следвай стъпките. Добре е телефонът ти да е наблизо, защото ще ти изпратим SMS с код, с който да потвърдиш телефонния си номер. След това остава само да си зададеш достатъчно надеждна парола и си вътре!

Как да вляза в Yettel. профила си?

Просто въведи телефонния си номер и паролата на страницата за Регистрация / Вход и натисни бутона „Влез“.

Как да променя паролата си за достъп?

На страницата за Регистрация / Вход въведи номера си и натисни бутона НАПРЕД. След това кликни на Забравена парола и следвай стъпките. Ще получиш SMS код, с който ще потвърдим мобилния ти номер. Ако всичко е наред въвеждаш новата си парола и записваш промените като влезеш в своя Yettel. профил.

Имай предвид, че винаги след като промениш паролата за своя Yettel. профил ще те насочим да влезеш отново в профила си с новата парола на всички други устройства и браузери, на които го използваш.

Промених мобилния си номер. Какво ще се случи с Yettel. профила ми?

Няма проблем, ако си сменил номерът си, но използваш същата SIM карта, Yettel. профилът ти се запазва. Просто трябва да използваш новия си номер в комбинация със старата парола, иначе всичко друго си е същото.

Смених доставчика си на мобилни услуги. Мога ли да задържа и да използвам Yettel. профила си?

Не, можеш да използваш Yettel. профила си само докато си наш клиент и картата ти е активна. Ако решиш да пренесеш своя мобилен номер към друг оператор, например, в момента на пренасянето на мобилния ти номер Yettel. профила ти ще бъде изтрит.

Закривам номера си. Мога ли все още да използвам Yettel. профила си?

Не, можеш да използваш Yettel. профила си само докато си наш клиент. Ако закриеш номера си Yettel. профила ти ще бъде изтрит.

Как да изтрия Yettel. профила си?

Ние ще го направим вместо теб. Обади се на 123 за повече информация.

Важно е да знаеш: Изтриването на Tеленор профила ти ще премахне всички свързани с него услуги заедно с файловете и данните, съхранени във всички приложения, работещи към този профил. След като Yettel. профилът бъде изтрит, не е възможно той да бъде възстановен.

Имам съмнения, че някой използва моя Yettel. профил от друг компютър / телефон. Какво да направя?

Незабавно промени паролата си, ако имаш такива съмнения. На страницата за Регистрация / Вход въведи номера си и натисни бутона НАПРЕД. След това натисни линка Забравена парола и следвай стъпките. Ще получиш SMS код, с който ще потвърдим мобилния ти номер. Ако всичко е наред можеш да въведеш новата си парола и да запишеш промените като влезеш в Yettel. профила си.

Имай предвид, че винаги след като промениш паролата за своя Yettel. профил ще те насочим да влезеш отново в профила си с новата парола на всички други устройства и браузери, на които го използваш.

Имам няколко мобилни номера в Yettel.. За всеки един от тях ли трябва да си създам отделен Yettel. профил?

Да, за всеки свой мобилен номер е необходимо да създадеш отделен Yettel. профил.

Подмених SIM картата на моя мобилен номер. Наново ли трябва да създам свой Yettel. профил или продължавам да използвам този, който вече си създадох?

Продължаваш да използваш Yettel. профила, който вече си създал. Не е необходимо да се регистрираш наново – използваш същия мобилен номер в комбинация със своята стара парола.